Hi by FAPs2Apollo

Hi

By: FAPs2Apollo
Last Updated: Mar 12, 2017
0 Votes
New Guide
Build 1 of 1

Vox

Build: VOX Build 2.2 WP

Ability Path

Julia's Song
Heroic Perk
Sonic Zoom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pulse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Wait for It
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Item Choices

Threat Meter

Threat
Low
High
Show all
Threat Hero Notes
1
  No Threat
2
  No Threat
3
  No Threat
4
  No Threat
5
  No Threat
6
Vox Tuỳ vox wp hay cp
6
Ozo Tránh xa
7
  No Threat
8
  No Threat
9
Koshka Bị dí rất khó chịu
10
Petal Bị dí thì có chạy thôi, k nên dí petal, chỉ nên hội đồng

Tuỳ theo mỗi người thôi Top

Nếu tuỳ team địch mà build thủ #1 #2 #3

Quick Comment () View Comments

You need to log in before commenting.

Quick Comment () View Comments

You need to log in before commenting.